Tên màu sắc: cỏ xanh
Màu thập lục phân: #40a020
Màu RGB: 64 160 32 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: cỏ xanh. Màu thập lục phân: (#40a020). Màu RGB: 64 160 32 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.