Tên màu sắc: màu xanh bẩn
Màu thập lục phân: #4080a0
Màu RGB: 64 128 160 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: màu xanh bẩn. Màu thập lục phân: (#4080a0). Màu RGB: 64 128 160 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.