Tên màu sắc: cây xanh
Màu thập lục phân: #408020
Màu RGB: 64 128 32 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: cây xanh. Màu thập lục phân: (#408020). Màu RGB: 64 128 32 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.