Tên màu sắc: cây thông
Màu thập lục phân: #406040
Màu RGB: 64 96 64 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: cây thông. Màu thập lục phân: (#406040). Màu RGB: 64 96 64 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.