Tên màu sắc: tối màu xám xanh
Màu thập lục phân: #404060
Màu RGB: 64 64 96 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: tối màu xám xanh. Màu thập lục phân: (#404060). Màu RGB: 64 64 96 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.