Tên màu sắc: màu xanh đẹp
Màu thập lục phân: #2080a0
Màu RGB: 32 128 160 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: màu xanh đẹp. Màu thập lục phân: (#2080a0). Màu RGB: 32 128 160 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.