Tên màu sắc: rừng
Màu thập lục phân: #206000
Màu RGB: 32 96 0 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: rừng. Màu thập lục phân: (#206000). Màu RGB: 32 96 0 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.