Tên màu sắc: hoàng tộc
Màu thập lục phân: #0020a0
Màu RGB: 0 32 160 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: hoàng tộc. Màu thập lục phân: (#0020a0). Màu RGB: 0 32 160 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.