Tên màu sắc: Hải quân
Màu thập lục phân: #002040
Màu RGB: 0 32 64 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: Hải quân. Màu thập lục phân: (#002040). Màu RGB: 0 32 64 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.