PIXNIO »

Tên màu sắc: rừng xanh tối
Màu thập lục phân: #002000
Màu RGB: 0 32 0 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.