Siêu điểm ảnh:
5 MP
Tác giả:
Scott Bauer, U.S. Department of Agriculture
Thông tin khác:
JPEG  5 MP Màu đầy đủ 

Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.