Tên màu sắc: màu cam nhạt dần
Màu thập lục phân: #f0a040
Màu RGB: 240 160 64 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: màu cam nhạt dần. Màu thập lục phân: (#f0a040). Màu RGB: 240 160 64 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.