Tên màu sắc: mờ màu hồng
Màu thập lục phân: #e080a0
Màu RGB: 224 128 160 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: mờ màu hồng. Màu thập lục phân: (#e080a0). Màu RGB: 224 128 160 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.