Tên màu sắc: vàng ốm
Màu thập lục phân: #c0e020
Màu RGB: 192 224 32 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: vàng ốm. Màu thập lục phân: (#c0e020). Màu RGB: 192 224 32 (đỏ, xanh lá, xanh lam)