Tên màu sắc: barney
Màu thập lục phân: #c020c0
Màu RGB: 192 32 192 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: barney. Màu thập lục phân: (#c020c0). Màu RGB: 192 32 192 (đỏ, xanh lá, xanh lam)