Tên màu sắc: hoa oải hương sâu
Màu thập lục phân: #8060c0
Màu RGB: 128 96 192 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: hoa oải hương sâu. Màu thập lục phân: (#8060c0). Màu RGB: 128 96 192 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.