Tên màu sắc: quân đội xanh
Màu thập lục phân: #406020
Màu RGB: 64 96 32 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: quân đội xanh. Màu thập lục phân: (#406020). Màu RGB: 64 96 32 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.