Tên màu sắc: blueberry
Màu thập lục phân: #404080
Màu RGB: 64 64 128 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: blueberry. Màu thập lục phân: (#404080). Màu RGB: 64 64 128 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.